Categorie archief: Nieuws

3 Redenen waarom je niet meer mag

We starten weldra de werken op om ons mooie Du Parc in zijn glorie te laten herrijzen.

Du Parc wordt niet volledig afgebroken maar wel gerenoveerd. Dit betekent dat de meer dan 80% van de gebouwen behouden blijven. Zij zullen zoveel als mogelijk hersteld worden naar hun oorspronkelijk look & feel. Een facelift van je welste mag je wel zeggen.

Tot op heden werd er steeds ingegaan op de vele aanvragen om de gebouwen, onder begeleiding, te betreden. Dit waren hoofdzakelijk fotografen. Dit deden we graag en gratis omdat wij de mensen evenveel willen laten genieten van de rijke geschiedenis van het domein als wij doen.

Dra starten de werken effectief op en wij zijn wij ons volop aan het voorbereiden hierop. Dit houdt echter in dat de veiligheid in en rond het pand niet meer kan gegarandeerd worden. We zien ons dan ook genoodzaakt om niet meer in te gaan op deze aanvragen.

Respecteer deze beslissing en maak dit ook duidelijk aan iedereen die je kent, vooral aan de tieners en jongeren. Zij dienen extra te worden gewezen op de actuele gevaren:

  • instortingsgevaar, vooral de daken zijn zeer onstabiel
  • asbeststof wat longvlieskanker kan veroorzaken
  • afval en grof puin met risico tot lichamelijke letsels

Het betreden van het domein zonder toestemming is schendig van het privaat eigendomsrecht.

We danken jullie alvast voor het respecteren van bovenstaande en nodigen jullie meteen uit om  volgend jaar te komen genieten van een prachtig en veilig Du Parc waar iedereen zijn geniet- en ontspanplekje zal vinden.

Verder houden we jullie met veel plezier op de hoogte van de werken. Dus blijf ons volgen. Het worden spannende maanden.

©W!Scan

Spannend!

Op de voorlaatste dag van 2016 hebben wij de stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor Du Parc. Dit is een zeer belangrijke stap vooruit in het project. Vanaf die datum is het nu 135 dagen wachten om te weten of alles is goedgekeurd of niet.

Hoe komt men aan die 135 dagen? Waarom die periode?

STAP 1 – VOLLEDIGHEIDSCONTROLE

De stedenbouwkundige ambtenaar controleert het ingediende dossier of alle vereiste documenten, vergunningen, nota’s, plannen, etc…toegevoegd zijn. Hij krijgt hiervoor een periode van 30 dagen. Zijn deze dagen verstreken? Dan is het dossier ontvankelijk en volledig verklaard en start de procedure.

STAP 2 – OPENBAAR ONDERZOEK

Zo’n 5 à 10 dagen na het ontvangstbewijs of volledigheidsverklaring van het dossier start het openbaar onderzoek op. De stad geeft de omwonenden de kans om eventuele bezwaren te komen neerleggen. Bezwaren zijn enkel aanvaard indien je kan aantonen dat je rechtstreekse schade of hinder zou ondervinden. Dit is dat typische gele document dat men goed zichtbaar omhoog hangt gedurende 30 dagen.

STAP 3 – ADVIEZEN INWINNEN

Soms moet de stad zelf ook adviezen inwinnen m.b.t. het ingediende dossier. Dit gaat over specifieke onderwerpen en mogen een termijn van 15 dagen in beslag nemen.

STAP 4 – ADVIES GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE AMBTENAAR

Dit is voor niet-ontvoogde gemeenten. Dit zijn gemeenten die niet voldoen aan de vooropgestelde criteria – we besparen jullie deze – en mogen hierdoor niet zelfstandig beslissen over een dossier.

Aalst staat op de lijst van de ontvoogde gemeenten en heeft dus deze zelfstandigheid wel. Deze stap mag dus overgeslagen worden. En zoals ze het in de games zeggen: ‘sla deze over en ga onmiddellijk naar STAP 5’ :-).

STAP 5 – BESLISSING SCHEPENCOLLEGE

Het is het college van Burgemeester en Schepenen die, na alles te hebben doorgenomen, gaat beslissen of de vergunning wordt verleend ja of neen.

Zij hebben hiervoor een termijn van 105 dagen. Deze periode start nadat het openbaar onderzoek is afgerond. En zo komt men aan de totale periode dan 135 dagen te tellen vanaf de datum van indiening van je dossier.

Voor ons is dit dus concreet:

Indiening op 30.12.2016 –> Einde openbaar onderzoek op 29.01.2017 –> Beslissing Schepencollege op 14.05.2017.

Maar, dit is de wettelijke maximale termijn. Het kan dus ook sneller goedgekeurd worden. Wij duimen voor dat scenario!

©W!Scan